Mevzuat

GÜMRÜK KANUNU (1)(2)

Kanun Numarası : 4458
Kabul Tarihi : 27/10/1999
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Bu Kanun ile ilgili Tüzükler için, “Tüzükler Külliyatı”nın Kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakımız.

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
Karar Sayısı : 2009/15481
Karar Tarihi : 29/9/2009
Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009
Resmî Gazete Sayısı : 27369

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası : 3065
Kabul Tarihi : 25/10/1984
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası : 4760
Kabul Tarihi : 6/6/2002
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 12/6/2002 Sayı : 24783
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 7

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

Kanun Numarası : 5607

Kabul Tarihi : 21/3/2007

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

(11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Karar Sayısı: 89/14391

Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe konulması;
Devlet Bakanlığı'nın 7/8/1989 tarihli ve 55251 sayılı yazısı üzerine, 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2018/1)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
(İHRACAT: 2007/5)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.05.2007 tarihli ve 26519 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
Karar Sayısı : 2012/3305

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/6/2012 tarihli ve 43145 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

10 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
YYS

Resmî Gazete

Sayı : 28688

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2)
Kanun Numarası : 4925
Kabul Tarihi : 10/7/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173
Yayımlandığı Düstur :Tertip : 5 Cilt : 42

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)
(SERİ NO: 4)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28225

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması
MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-3/10/2014-29138) AB menşeli olmayan 94.01, (Ek ibare:RG17/6/2015-29389) (9401.30, 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç) 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

Resmi Gazete Tarihi: 01.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28398

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan;
41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş derinin,
42 nci fasılda yer alan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,
4201.00.00.00.00, 4203.10, 4203.40.00.00.11,
4202.11.10.00.11, 4203.21.00.00.11, 4203.40.00.00.12,
4202.11.10.00.12, 4203.21.00.00.12, 4205.00.11.10.00,
4202.11.90.00.11, 4203.29.10.00.11, 4205.00.11.20.00,
4202.11.90.00.12, 4203.29.10.00.12, 4205.00.19.10.00,
4202.21.00.00.00, 4203.29.90.00.00, 4205.00.19.90.00,
4202.31.00.00.00, 4203.30.00.00.11, 4205.00.90.00.11,
4202.91.10.00.11, 4203.30.00.00.12, 4205.00.90.00.12,
4202.91.10.00.12,
serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 102)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 104)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 105)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO:114 )

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK KIYMETİ)
(SERİ NO: 2)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’ndan:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)
SERİ NO: 3

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

Resmî Gazete

Sayı : 27404

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(YATIRIM TEŞVİK)

(SERİ NO: 9)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

Tebliğ

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Geçici İthalat)
Seri No:4

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK KIYMETİ)
(SERİ NO: 2)

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)

30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
KAPAT X